TRA CỨU THÔNG TIN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG 2015
Ghi chú:
- Mỗi đối tượng ưu tiên giảm cách nhau 1.0 điểm; mỗi khu vực giảm cách nhau 0.5 điểm.
- Điểm chuẩn xét trúng tuyển của các ngành Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Quan hệ quốc tế, QT DV Du lịch &Lữ hành, QT khách sạn, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kinh doanh quốc tế và Tiếng Anh (CĐ) có môn tiếng Anh nhân 2.