Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II

- Ông LƯU TĂNG NGHĨA Chủ tịch
- Ông HUỲNH THẾ CUỘC Phó Chủ tịch
- Bà NGUYỄN THỊ BÊ  Ủy viên
- Ông NGUYỄN NGỌC GIAO Ủy viên
- Ông BÙI NGỌC THỌ   Ủy viên
- Bà LƯƠNG THỊ LÝ    Ủy viên
- Ông HỒ TẤN SÍNH    Ủy viên
- Bà TRẦN THỊ THANH   Ủy viên
- Ông NGUYỄN HỒNG TUYÊN  Ủy viên