Quy trình cấp tài khoản Email

Trung tâm Thông tin và Quản lý mạng (CINM)        

  • SOP #: CINM-SOP-04
  • SOP này giải quyết các công việc cấp mới tài khoản Email cho các các nhân/ đơn vị trong Trường.
     

Bước

Nội dung

Thực hiện

Thời gian

Bước 1

Tiếp nhận yêu cầu cấp tài khoản Email thông qua công văn yêu cầu của đơn vị (ghi rõ email xin cấp, tên cá nhân/đơn vị quản lý email đó, mục đích sử dụng).

Nhân viên tiếp nhận thông tin

Ngay tức thì

Bước 2

Kiểm tra yêu cầu tiếp nhận:

- Yêu cầu hợp lệ thực hiện bước tiếp theo (Công văn yêu cầu có xác thực của lãnh đạo đơn vị yêu cầu).

- Yêu cầu không hợp lệ, báo lại bộ phận tiếp nhận thông tin, thông báo cho đơn vị yêu cầu và quay trở lại bước 1.

Nhân viên bộ phận quản lý Email

15 phút

Bước 3

Xin ý kiến Giám đốc Trung tâm:

- Xem lại yêu cầu chính xác thì tiếp tục quy trình cấp Email.

- Yêu cầu không hợp lệ, báo lại bộ phận tiếp nhận thông tin, thông báo cho đơn vị yêu cầu và quay trở lại bước 1.

Giám đốc Trung tâm

15 phút

Bước 4

Kiểm tra tên tài khoản định cấp có hay chưa, định tên tài khoản Email cấp cho cá nhân/ đơn vị yêu cầu

Nhân viên bộ phận quản lý Email

15 phút

Bước 5

Xác nhận thông tin tên tài khoản Email định cấp cho cá nhân/ đơn vị yêu cầu:

- Đồng ý thì tiến hành tạo mới tài khoản Email cho cá nhân/ đơn vị yêu cầu.

- Không đồng ý thì quay lại bước 4.

Nhân viên bộ phận quản lý Email

 

Người dùng/ Đơn vị yêu cầu

15 phút

Bước 6

- Báo cáo hoàn thành công việc với Giám đốc Trung tâm.

- Ghi nhận thông tin vào nhật ký công việc hàng ngày.

- Cập nhật thông tin Email vào danh bạ Email của trường.

- Thông báo thông tin đăng nhập cho cá nhân/ đơn vị yêu cầu.

-  Kết thúc quy trình.

Nhân viên bộ phận quản lý Email

Ngay tức thì

 

 

QT2010 04