Tầm nhìn và Sứ mạng

TẦM NHÌN

Phấn đấu để từ năm 2020 HUFLIT trở thành trường đại học đào tạo và nghiên cứu khoa học đạt cấp độ cao trong bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của quốc gia, tiếp cận trình độ đại học tiên tiến của khu vực và quốc tế

SỨ MẠNG

HUFLIT phát huy nội lực, mở rộng hợp tác đa phương, từng bước tiếp cận với giáo dục tiên tiến của khu vực và thế giới, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần thực hiện mục tiêu xã hội hoá giáo dục, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế