Quy trình xét tuyển

1. Điền đầy đủ các thông tin vào Phiếu đăng ký giấy hoặc Phiếu đăng ký online.

2. Nếu là Phiếu đăng ký online thì in Phiếu đăng ký online ra giấy.

3. Nộp Phiếu đăng ký và các hồ sơ liên quan.

4. Chờ thông báo kết quả (có thể xem tình trạng phiếu của mình bằng cách nhập Số hồ sơ (Mã đăng ký) tại menu Thí sinh Tra cứu Phiếu đăng ký

Các tình trạng có thể của một Phiếu đăng ký: